English français Deutsch русский español português العربية Türk Tiếng Mã lai Tailandés
ประเภท
ประเภท
ห้องปฏิบัติการเครื่องจักร
อะไหล่
ค้นหา
ยาสูบหลักประมวลผลบรรทัดนำร่อง

ยาสูบประมวลผลบรรทัดนำร่องอุปกรณ์หลัก มีกำลัง 200 กก. - 1000 กก. เป็นขนาดเล็กกำลังการผลิต ต้นทุนต่ำแต

พันธมิตร
tobacco SIPPR shinerinc thaitobacco.or rgbhologram